YOU HAVE TO SEE THIS

Cause life is more than just following the river eve

Pidarta Basa Bali

02.43 / Diposting oleh Billy Roger /


Basa Baline Patut Lestariang

Pulo Bali puniki kadadosang “Pusat Daerah Tujuan Wisata Indonesia Bagian Timur” olih Pemerintah Republik Indonesia. Punika boya ja simpang, saantukan kabecikan miwah kaasrian Pulo Baline sampun kaloktah jantos ka dura negara.
Pulo Baline kawastanin Pulo Dewata saantukan: kaasrian palemahannyane sampun kaloktah ka dura negara, seni budaya Baline sane madasar antuk seni budaya hindu taler sampun kajanaloka ring jagate, adat istiadatnyane sane madasar antuk suryak siu utawi “Musyawarah Mufakat”, saling asah, saling asih, saling asuh, salungsung sabayantaka, taler sampun marupa tetamian. Lan para warga Baline banget kumanyama, ngandap kasor, nenten wenten nyaminin ring jagate.
Punika ke mawinan I raga sareng sami patut mangayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, miwah I raga sareng sami patut rumasa bagia dados putra-putri Bali.
Lianan ring punika, I raga sareng sami patut ngemban, miara kabecikan utawi kaasrian jagat Baline, pamekas nglimbakang, ngwerdiang seni budaya druene, mangda sayan sami layan becik, sayan asri miwah sayan nudut kayun.
Sinalih tunggil sane minakadi piranti sajeroning jagi nglimbakang seni budaya druene punika, boya seos wantah “Basa kalih sastra Kawi Bali” druene. Punika ke mangkin ngiring sareng sami ngutsahang, sapunapi antuk ngwerdiang kalih nglimbakang mangda sayan ajeg basa daerah makamiwah sastra Kawi Baline, pamekas para anom-anome mangda sayan seneng lan sayan teleb malajahin basa Bali. Asapunika saantukan sastra Kawi Baline makeh pisan madaging indik sane mapikenoh kaagungane sajeroning nglaksanaang darmaning agama miwah negara.
Sastra Kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pangancan sajeroning ngwangun jagat Indonesia ngamangguhang sakadi tetujon jagat kerta rahrja, gemah ripah loh jinawi.
Wenten kakalih pamarga sane kaanggen ngwaliang basa kalih sastra druene, sane kawastanin pendidikan formal utawi resmi miwah pendidikan informal utawi tan resmi.
Ring sajeroning pendidikan formal, plajahan basa Baline sampun ngranjing ring kurikulum sekolah SD, SMP, SMA miwah perguruan tinggi. Punika nyitnayang utsaha sane becik, utsaha sane mabuat pikenohipun sajeroning ngwerdiang kalih nglimbakang basa miwah sastra Baline.
Munggung ring pendidikan informal, basa miwah sastra Bali punika kalimbakang minakadinnya sajeroning kulawarga, dadia, banjar, desa, ring sajeroning sekaa, truna-truni, pasantian-pasantian miwah sane lian-lianan.
Punika ke awinan ida sang maraga guru wisesa, pamekas murdaning jagat Baline ngwentenang “Utsawa Dharma Gita” nyabran warsa, boya lian tetujonnya wantah mangda sida ngincepang, nglimbakang seni budaya druene, minakadi ngwacen lontar olih para anom-anome sami.
Seosan ring punika wenten taler lomba pidato mabasa Bali, nyurat geguritan, kekawin, cerita, miwah sane lian-lianan. Sinah punika makasami mabuat pisan pikenohipun ring sajeroning nglimbakang basal an sastra Bali miwah Kawi druene.
Duaning asapunika, ngiring mangkin I raga sareng sami tunggilang kayune ring sajeroning ngwerdiang ping kalih nglimbakang basal an sastra Bali miwah Kawi druene, kandugi prasida kapanggih daging-daging sane kasurat ring sajeroning palambang-palambang itihasa, purana makaluiripun, mangda wenten kanggen nuntun raga ring sajeroning kauripan.

Label:

0 komentar:

Posting Komentar